Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Gốc > Tin mới > Giới thiệu chung >

Mua lý lich 1A

  UBND TỈNH KIÊN GIANG                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                       Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
Số:              /TB-SGD&ĐT -TCCB                          Rạch Giá, ngày 26  tháng 02 năm 2009 V/v: đăng ký mua hồ cơ cá nhân

                       

                             Kính gửi:                                          - Hiệu trưởng các trường THPT;                                         - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.           Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6/11/2006 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành quy chế hồ sơ cán bộ, công chức;          Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/9/2007 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;Căn cứ công văn số 25/VC-SGDĐT-TCCB ngày 16/2/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho lãnh đạo các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm cập nhật và quản lý hồ sơ cá nhân của cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý,           Để thuận lợi cho việc cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đúng theo mẫu quy định, Phòng TCCB-Sở GD & ĐT thông báo đến các đơn vị nào có nhu cầu đặt mua hồ sơ cá nhân (hoặc đơn vị nào đã mua nhưng còn thiếu) thì gửi công văn đăng ký số lượng trước ngày 10/3/2009 cho Phòng TCCB- Sở GD&ĐT để Phòng TCCB- Sở GD&ĐT liên hệ đặt in cho các đơn vị.           Lưu ý: Các đơn vị đăng ký số lượng theo mẫu Phòng TCCB có gửi đính kèm.                    Trân trọng kính chào./. Nơi nhận:                                                                                           KT.  GIÁM ĐỐC-Như kính gửi;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC- Lưu TCCB. 

                                                                                                                         Đã ký

                                                                                                                 Huỳnh Quốc Khánh
Nhắn tin cho tác giả
Hồ Tuấn Thanh @ 13:34 05/08/2009
Số lượt xem: 344
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến