Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________ ĐƠN XIN XÉT TUYỂN Kính gửi : ………………………………………...………………….. ………………………………………………...………….. Tôi tên là: ………………………………………… Giới tính (nam, nữ) ….……..….Sinh ngày: ............ tháng ............ năm …………… Dân tộc: ……………………….Nơi sinh: …..………………………………………………………………………….Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………, thuộc hệ ……………………………..Trình độ chuyên môn: …………………….., chuyên ngành ………….…………….,năm tốt nghiệp …............., được xếp loại tốt nghiệp (hoặc điểm) …….……………,của trường ……………………………………………………………………………Trình độ ngoại ngữ: …………………………, trình...

Về việc xét tuyển viên chức năm 2009

1725830 UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG XTVC SỞ GD-ĐT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ...