Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1717683 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 14/2006/QĐ-BNV NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HỒ SƠCÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn cứ Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày...